Veel voorkomende begrippen

Mist u nog informatie? Laat het ons even weten op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

AWBZ

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Op die manier hoeft u geen hoge kosten te maken als u dure verpleging, verzorging of behandeling nodig heeft. Voor de meeste AWBZ-zorg heeft u een indicatie nodig. U kunt kiezen voor zorg in natura (ZIN) of een persoonsgebonden budget (PGB).

De AWBZ kent de volgende zorgfuncties:

1. Persoonlijke verzorging
2. Verpleging
3. Begeleiding
4. Behandeling
5. Verblijf

 

Begeleiding

Begeleiding is een van de zorgfuncties die vallen onder de AWBZ en heeft als doelstelling het bevorderen, het behoud of het vergroten van de zelfredzaamheid.

Begeleiding is het geheel van activiteiten voor mensen met matige of ernstige beperkingen, die zonder deze begeleiding de kans lopen dat ze in een instelling terecht komen of verwaarloosd raken. U kunt hierbij denken aan dagopvang of hulp bij de financiële administratie voor verstandelijk gehandicapten.

De functie extramurale begeleiding gaat per 1 januari 2015 over van de AWBZ naar de WMO. 

Budgethouder

Op het moment dat u een PGB toegekend heeft gekregen bent u budgethouder. De persoon voor wie de zorg is geïndiceerd is altijd de budgethouder ongeacht leeftijd. Heeft uw zoontje bijvoorbeeld een PGB dan staat alles op zijn naam. Als ouder kunt u wel de vertegenwoordiger zijn. De budgethouder is eindverantwoordelijk voor de besteding van het budget.

Behandeling

Behandeling is een van de zorgfuncties die vallen onder de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Behandeling is gericht op herstel of het voorkomen van verergering van de aandoening of handicap, bijvoorbeeld langdurige revalidatie na een beroerte.

CAK

Als u zorg zonder verblijf ontvangt, moet u een eigen bijdrage betalen. Zorg zonder verblijf is de officiële naam voor thuiszorg. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent en int uw eigen bijdrage.

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt de eigen bijdrage regeling 'zorg zonder verblijf' vast. Het CAK voert de regeling uit.

CIZ

Als u in aanmerking wilt komen voor zorg op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten), dan is het noodzakelijk om vooraf een indicatie aan te vragen.

Indiceren (of een indicatie stellen) wil zeggen dat er aan de hand van uw persoonlijke situatie wordt vastgesteld welke hulp of voorziening u nodig heeft. Een indicatie is nodig om voor de zorg en voor de vergoeding van de kosten van deze zorg in aanmerking te komen.

Indicatiestelling
Indicatiestelling AWBZ-zorg is een taak van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt of u voor zorg, voor welke zorg en voor hoeveel uren zorg u in aanmerking komt. Het CIZ kijkt samen met u naar uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie.
Het CIZ levert zelf geen zorg, maar neemt alleen een indicatiebesluit.

Eigen bijdrage

U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) die u thuis krijgt (zorg zonder verblijf), bijvoorbeeld verpleging en verzorging. Ook betaalt u een eigen bijdrage voor hulpmiddelen en voorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), zoals een scootmobiel, huishoudelijke hulp of een woningaanpassing. Dit geldt alleen als u 18 jaar of ouder bent. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) stelt de hoogte van uw eigen bijdrage vast en int deze.

Huishoudelijke verzorging

Huishoudelijke verzorging is een voorziening die valt onder de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Zorgen voor een schoon en leefbaar huis met betrekking tot woonkamer, slaapvertrekken, de keuken en sanitaire ruimten, betreffende licht en zwaar huishoudelijk werk.

Aanvraag en indicatie
Om in aanmerking te komen voor (vergoeding van de kosten van) huishoudelijke verzorging, is een WMO-indicatie vereist. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente van uw woonplaats.

Huishoudelijke verzorging in natura of via een PGB
Als u in aanmerking komt voor huishoudelijke verzorging, kunt u aangeven of u deze voorziening in natura wilt of als PGB (Persoonsgebonden Budget).
Wilt u hierover meer informatie, klik dan op zorg in natura of PGB.

Indicatie

Als u in aanmerking wilt komen voor zorg dan is het noodzakelijk om vooraf een indicatie aan te vragen.

Indiceren (of een indicatie stellen) wil zeggen dat er aan de hand van uw persoonlijke situatie wordt vastgesteld welke hulp of voorziening u nodig heeft. Een indicatie is nodig om voor de zorg en voor de vergoeding van de kosten van deze zorg in aanmerking te komen.

Indicatiestelling
Indicatiestelling AWBZ-zorg is een taak van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Het CIZ is een onafhankelijke organisatie die beoordeelt of u voor zorg, voor welke zorg en voor welke hoeveelheid zorg u in aanmerking komt. Het CIZ kijkt samen met u naar uw gezondheid en uw woon- en leefsituatie.
Het CIZ levert zelf geen zorg, maar neemt alleen een indicatiebesluit dat aansluit bij uw persoonlijke situatie.

Indicatiestelling WMO
Sinds het in werking treden van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is uw gemeente verantwoordelijk voor voorzieningen op grond van de WMO. Voor een aantal (individuele) voorzieningen zal uw gemeente toegangscriteria bepalen. Dit zijn criteria waaraan iemand moet voldoen om voor een bepaalde voorziening in aanmerking te komen.

Bij indicatiestelling wordt individueel onderzocht of hulpvrager aan deze toegangscriteria voldoet en in welke mate de zorg of een voorziening noodzakelijk is. Een indicatie is dus nodig om voor de voorziening en voor de (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten in aanmerking te komen.

Mantelzorg

Mantelzorg is onbetaalde zorg voor zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, vrienden, kennissen en buren.

Particuliere thuiszorg

Thuiszorg, volledig afgestemd op de zorgvraag en zorgbehoeften van de cliënt. De cliënt geeft zelf aan welke zorg men wil ontvangen, wanneer men zorg wil ontvangen en door wie de zorg wordt verleend.

Persoonlijke verzorging

De functie Persoonlijke verzorging is gericht op activiteiten op het gebied van algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) in de vorm van persoonlijke zorg. Daarbij kan het gaan om het ondersteunen of het overnemen van activiteiten, het stimuleren om de activiteiten zelf te doen of het aanleren van activiteiten.
Persoonlijke verzorging is: alles wat mensen gebruikelijk als zelfzorg uitvoeren. Dat geldt niet alleen voor de persoonlijke verzorging die iedereen nodig heeft (zoals wassen, eten), maar ook voor de persoonlijke verzorging die nodig is in verband met een gezondheidsprobleem zoals stoma, sonde.

PGB

Een PGB (persoonsgebonden budget) is een geldbedrag dat iemand kan aanvragen om zelf hulp, zorg en begeleiding vanuit de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of voorzieningen vanuit de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in te kopen.
Ook kan er op grond van de de ZVW (Zorgverzekeringswet) in sommige gevallen gebruik gemaakt worden van een PGB.

Met een PGB is iemand zowel zorgvrager als zorginkoper, namelijk door overeenkomsten te sluiten met individuele hulpverleners of met zorg- of hulpmiddelenaanbieders. Dit in tegenstelling tot de zorg in natura, waarbij de gekozen zorgaanbieder de geleverde zorg (en hulpmiddelen) rechtstreeks vergoed krijgt.

Eigen bijdrage PGB

Heeft u gekozen voor een PGB (persoonsgebonden budget) dan stuurt het CIZ (centrum indicatiestelling zorg) het indicatiebesluit door naar het zorgkantoor.Het zorgkantoor is de uitvoerder van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten). Het zorgkantoor beheert de AWBZ-gelden en is verantwoordelijk voor de financiële uitvoering van de AWBZ. Denk bijvoorbeeld aan het uitkeren van persoonsgebonden budgetten.

In Nederland zijn 11 zorgkantoren. Het zorgkantoor zal gegevens bij u opvragen zodat uw persoonsgebonden budget kan worden overgemaakt. Het geld wordt overgemaakt naar de rekening van de budgethouder (de rechthebbende). Heeft bijvoorbeeld uw kind een indicatiebesluit, dan zal de rekening dus op naam van het kind moeten staan.

Terminale thuiszorg

Terminale zorg is de zorg in de laatste drie maanden van iemands leven.

Terminale zorg thuis
Voor mensen die ervoor kiezen in hun laatste levensfase in hun eigen omgeving te verblijven kan terminale zorg aan huis worden geboden. Vergoeding gebeurt (gedeeltelijk) vanuit de AWBZ.

Als thuis blijven niet mogelijk is, kunt u ervoor kiezen om opgenomen te worden in een verzorgings- of verpleeghuis.

Hospice

Er bestaan twee soorten hospices, namelijk het "bijna thuis huis"en de "high care hospices". Het verschil is vooral gelegen in de (financiële) organisatie.
Het bijna thuis huis draait volledig op vrijwilligers. Daarnaast geven huisartsen (indien mogelijk de eigen huisarts) en wijkverpleegkundigen de medische en verpleegkundige zorg.
In een high care hospice is altijd een verpleegkundige aanwezig en is de voorziening meer geschikt voor gasten die afhankelijk zijn van allerlei ingewikkelde medische apparatuur.

 

Verblijf

De functie verblijf is gericht op het creëren van de noodzakelijke voorwaarden om samenhangende zorg te kunnen leveren die in de thuissituatie van verzekerde niet adequaat of niet doelmatig geleverd kan worden. Daarbij gaat het om het verblijven in een instelling als de zorg voor verzekerde noodzakelijkerwijs gepaard gaat met 

 • 1. een beschermende woonomgeving,
 • 2. en/of een therapeutisch leefklimaat,
 • 3. en/of permanent toezicht.

 

Verpleging

De functie verpleging is gericht op herstel of voorkoming van verergering van een aandoening, beperking of lichamelijke handicap door:

 • 1. het uitvoeren van directe handelingen die tot de functie verpleging horen, die in opdracht van een arts uitgevoerd worden,
 • 2. het aanleren van verpleegkundige handelingen, en het begeleiden bij de juiste uitvoering van deze verpleegkundige handelingen,
 • 3. het begeleiden bij het zelf juist uitvoeren van een aangeleerde verpleegkundige handeling.

 

WMO

Het doel van de WMO is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij en dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Dit houdt in:

 • ondersteuning van mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven. Het gaat om voorzieningen als hulp in het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing;
 • ondersteuning van mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt. Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers;
 • stimulering van activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten en wijken vergroten;
 • ondersteuning om te voorkomen dat mensen later zwaardere vormen van hulp nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om opvoedingsondersteuning en activiteiten tegen eenzaamheid.

Wie krijgt er te maken met de Wmo
De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is er voor iedereen. Dus voor gezonde mensen, maar ook voor mensen met beperkingen door ouderdom of handicap, een chronisch psychisch probleem, een psychosociaal probleem en ouders en kinderen met opvoedproblemen. Verder vallen ook de maatschappelijke opvang, het verslavingsbeleid en de bestrijding van huiselijk geweld onder de Wmo.

Uw gemeente is verantwoordelijk voor voorzieningen op grond van de WMO.

 

Zorgfuncties

De vergoedingen binnen de AWBZ zijn verdeeld in zgn. zorgfuncties.

1. Persoonlijke verzorging
2. Verpleging
3. Begeleiding
4. Behandeling
5. Verblijf

De zorgfunctie 'verblijf' wordt altijd gecombineerd met één of meer andere zorgfuncties.

Huishoudelijke verzorging
De zorgfunctie huishoudelijke verzorging is overgegaan naar de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), behalve wanneer huishoudelijke verzorging wordt geleverd in combinatie met de functie verblijf. De WMO is een verantwoordelijkheid van de gemeente.

Zorgkantoor

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor alle administratieve taken die voortvloeien uit de AWBZ. Zij kopen de zorg in en sluiten contracten met de zorgaanbieders af, waarin o.a. aard, omvang, prijs en kwaliteit van de te leveren zorg worden vastgelegd.

Een greep uit de werkzaamheden:

 • zij proberen op regionaal niveau de wachtlijst problematiek in te perken
 • zij zijn mede verantwoordelijk voor de uitvoering van het PGB (Persoons gebonden Budget)
 • zij zien toe op de juiste besteding van de AWBZ-gelden

Zorg Zwaarte Pakket (ZZP)

Zorgzwaartebekostiging is het bekostigingssysteem voor mensen die (tijdelijk) wonen in een zorginstelling. Het gaat hierbij om mensen met de zogenaamde indicatie ‘zorg met verblijf’. 

Voor mensen die niet langer zelfstandig kunnen wonen, een beschermende woonomgeving willen, toezicht of een therapeutisch leefklimaat nodig hebben wordt op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) een zorgzwaartepakket (ZZP) vastgesteld. 
In de indicatie die u van het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) ontvangt staat vermeld welk ZZP aan u is toegekend.

Samen met de zorgaanbieder bepaalt u de invulling van de zorg. Deze afspraken worden vastgelegd in een zorgleefplan.

Zorg In Natura (ZIN)

Als u recht heeft op zorg of voorzieningen op grond van de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), dan kunt u er voor kiezen om deze zorg of voorzieningen geleverd te krijgen als zorg in natura.

Wat is zorg in natura
Bij zorg-in-natura kunt u zelf kiezen van welke zorgaanbieder u zorg wilt krijgen. U kunt met de zorgaanbieder afspraken maken over de manier waarop de zorg wordt verleend. Met deze zorgaanbieder moet het zorgkantoor wel een contract hebben voor levering van AWBZ-zorg. Voordeel van de zorg-in-natura is dat u zelf geen administratie hoeft bij te houden. Het zorgkantoor betaalt uw zorg rechtstreeks aan de zorgaanbieder. U merkt daar niets van.

Particuliere Thuiszorg | Zorg aan huis | PTN | Laatst bijgewerkt: 18-01-2016

Follow Kijkopthuiszorg on Twitter